Voorwaarden

© Malmberg ’s-Hertogenbosch, 2016

Dilemma-actualiteit is een vrij toegankelijke website en op de inhoud is de gebruikelijke copyrightbescherming voor educatief materiaal van toepassing. De opdrachten zijn bestemd voor gebruik in het onderwijs; het printen en verspreiden van de werkbladen tbv leerlingen valt nadrukkelijk buiten de hieronder beschreven copyright bescherming en is toegestaan. Voor het overige is onderstaande bepaling van kracht.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Categorieën